MCK SOKÓŁ TV

Festiwal IUBILAEI CANTUS | spot promocyjny

XXIV Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEI CANTUS - PRO PATRIA SEMPER

Odsłon1671Zobacz więcej ...
IV Kongres Kultury Regionów

IV Kongres Kultury Regionów - zwiastun

Odsłon1895Zobacz więcej ...
8. Festiwal KinoJazda 2018 - relacja

8. Festiwal KinoJazda 2018 - relacja

Odsłon1676Zobacz więcej ...
Koncerty Wolności - relacja

9 września w pięciu miejscowościach Małopolski: Brzesku, Dobczycach, ...

Odsłon1835Zobacz więcej ...
IV Zjazd Karpacki

IV ZJAZD KARPACKI w 80. rocznicę Święta Gór w Nowym Sączu - wydarzenie ...

Odsłon1971Zobacz więcej ...

Małopolska Źródłem Tradycji

Małopolska Źródłem Tradycji

Projekt obejmuje zadania badawczo-dokumentacyjne w zakresie ochrony, zachowania i udostępniania dziedzictwa kultury tradycyjnej Małopolski.

ETNO-WĘDRÓWKI
 
Nowa Akcja Zbierania Folkloru
 
Projekt jest nawiązaniem do Ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego, która odbywała się w latach 1950-1954 na terenie całego kraju. Po ponad połowie wieku zostaną przeprowadzone badania terenowe, mające na celu dokumentację i archiwizację aktualnego stanu zachowania tradycyjnej kultury ludowej na terenie całej Małopolski. Grupa 50 badaczy terenowych (m.in. absolwentów czterech edycji Studium Folklorystycznego) wyruszy w teren. Opracowane przez specjalistów kwestionariusze z zakresu etnografii, etnomuzykologii, dialektologii i choreografii pomogą dogłębnie i fachowo przebadać dany region. Wyniki tych badań (transkrypcje, nagrania audio i video, fotografie) zostaną poddane ocenie merytorycznej specjalistów z danej dziedziny. Zgromadzony materiał zostanie zarchiwizowany i zdigitalizowany w zbiorach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowy Sączu. Posłuży on jako pomoc merytoryczna w działaniach dotyczących promocji dziedzictwa niematerialnego prowadzonych w ramach projektu. W ramach NAZF planuje się przeprowadzenie  ok. 1 000 wywiadów w terenie.
 
 
Naukowe Obozy Etnograficzne
 
W ramach działania zaplanowano organizację naukowych obozów terenowych z zakresu etnografii, etnomuzykologii, etnochoreologii oraz dialektologii. Badania terenowe prowadzone będą we współpracy z uczelniami wyższymi z terenu całego kraju w formie obozów studenckich organizowanych na terenie Małopolski. Szczególny nacisk położony będzie na penetrację terenów o najuboższej dokumentacji. Zebrany w ramach obozów materiał, dokumentujący aktualny stan kultury ludowej w regionie, zostanie opracowany przez ekspertów poszczególnych dziedzin oraz zarchiwizowany i zdigitalizowany w zbiorach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Posłuży on jako pomoc merytoryczna w działaniach dotyczących promocji dziedzictwa niematerialnego prowadzonych w ramach projektu, a także w pracy animatorów kultury oraz instruktorów zespołów regionalnych działających na terenie całego kraju. W ramach działania odbędzie się 12 obozów terenowych.
 

 
ZE SKARBCA TRADYCJI – MAŁOPOLSKA
           
Album strojów regionalnych
 
W ramach działania zostanie wydany 10 tomowy album, który ukaże urodę, bogactwo i różnorodność tradycyjnych strojów chłopskich, noszonych niegdyś we wsiach od Krakowa po Zakopane, od Zawoi po Gorlice.
 
Album będzie posiadał znamiona encyklopedii ubiorów dawnej wsi małopolskiej w odniesieniu do różnych grup wiekowych, stanów oraz sytuacji życia wiejskiego (codziennego oraz świątecznego). Materiały źródłowe pochodzić będą ze zbiorów archiwalnych m.in. Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, z izb regionalnych w terenie, zbiorów prywatnych oraz kwerend i archiwum MCK SOKÓŁ. Prezentacje albumowe wieńczyć będą fotografie egzemplarzy współczesnych strojów będących w posiadaniu zespołów regionalnych bądź w dyspozycji ośrodków kultury. Nad albumem pracować będzie zespół redakcyjny składający się z wybitnych specjalistów z zakresu etnografii, historii oraz regionaliści.
 
Album będzie miał ogromną wartość edukacyjną i dokumentacyjną ze względu na przekrojowość i dogłębność prezentowanych treści.  Jego celem jest dokumentacja i promocja różnorodności regionalnej kilkunastu grup etnograficznych województwa, z których każda jest niepowtarzalna i wyjątkowa.
 
W świetle natłoków współczesnych trendów poddających strój nieustannym przemianom wskazanie dobrego kierunku i wzorca ma pierwszorzędne znaczenie dla zachowania tradycji a co za tym idzie ubioru dawnej wsi małopolskiej. Album będzie ogniwem łączącym tradycję i teraźniejszość oraz będzie materiałem edukacyjnym dla współczesnych nosicieli strojów ludowych.
 
 
Tradycja udokumentowana jako źródło
 
Projekt obejmuje wydanie trzech dwupłytowych albumów audiowizualnych stanowiących, wraz z broszurą zawierającą charakterystykę etnograficzną regionu, kompendium wiedzy o tradycyjnej kulturze ludowej każdego z trzech podstawowych regionów etnograficznych Małopolski: Górale Podhalańscy, Krakowiacy, Lachy. Albumy będą zawierać film (ok. 60 min.) ilustrujący wszystkie elementy tradycyjnej kultury ludowej oraz książeczkę z opisem etnograficznym danego regionu. . Na płytach znajdą się archiwalne oraz współczesne nagrania. Jest to przedsięwzięcie dokumentacyjne i edukacyjne skierowane do uczniów oraz lokalnych liderów ruchu regionalnego: nauczycieli, instruktorów, animatorów kultury chcących pogłębić wiedzę na temat różnorodnych aspektów tradycyjnej kultury ludowej. Wydawnictwo przekazane zostanie do wszystkich placówek oświatowych i instytucji kultury w Małopolsce.
 
Dziedzictwo kulturowe, jako spuścizna dorobku kulturowego minionych pokoleń to istotny element wiedzy, w którą powinien być wyposażony świadomy swej tożsamości mieszkaniec Małopolski. Ma to niezwykłe znaczenie w postępującym procesie unifikacji, i przyczynia się do utwierdzenia własnej tożsamości lokalnej. Nakład łączny albumu z filmem: 16 500 szt. (po 5 500 szt. dla każdego regionu etnograficznego).
 
 
25. lat ŚDG – wydawnictwo albumowe
 
DOOKOŁA ŚWIATA Z DZIECMI GÓR wydawnictwo autorstwa Marzanny Raińskiej jest zwieńczeniem 25 letniego dorobku Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR organizowanego w Nowym Sączu od 1992 roku. W albumie wykorzystano bogaty zbiór fotografii z archiwum MCK SOKÓŁ dokumentujący wszystkie wydarzenia związane z festiwalem.
 
 
Reprinty wydawnictw związanych z regionalizmem
 
Wznowienie 3 wydawnictw z zakresu kultury ludowej ze względu na ogromne zapotrzebowanie wśród instruktorów i animatorów amatorskiego ruchu regionalnego na literaturę zajmującą się regionalnym dziedzictwem kulturowym:
  1. PIEŚNI LUDOWE SĄDECCZYZNY – zbiór 98 melodii zebranych przez Jana Szablę w opracowaniu Aleksandry Szurmiak-Boguckiej (I wydanie - 2000)
  2. PIEŚNI LUDOWE –zbiór pieśni ludowych pochodzących z archiwum MCK SOKÓŁ (wywiady terenowe, akcja zbierania folkloru muzycznego, prace studentów Studium Folklorystycznego) dotyczące regionów Lachów Sądeckich, Lachów Limanowskich, Lachów Szczyrzyckich, Pogórzan, Pogórzan Sądeckich, Górali Sądeckich, Górali Nadpopradzkich, Górali Zagórzańskich (I wydanie – 2002)
  3. ZIEMIA BIECKA Lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim. Praca zbiorowa pod redakcją Seweryna Udzieli, napisana w latach 1989 -1895, wydana po raz pierwszy z rękopisu 1994 r.
 
Pieśni Pogórza
 
PIEŚNI POGÓRZA to zbiór ponad 40 pieśni zarejestrowanych podczas wywiadu terenowego ze śpiewaczką ludową Emilią Czeluśniak z Wójtowej (ur. 1933, zm. 2015), wielokrotną uczestniczką oraz laureatką konkursu DRUZBACKA w Podegrodziu oraz SABAŁOWE BAJANIA w Bukowinie Tatrzańskiej. Wydawnictwo zawierać będzie płytę CD z wybranymi nagraniami archiwalnymi śpiewaczki.
 

 
Centralna Biblioteka Folkloru Polskiego etnoZAGRODA
 
Digitalizacja zbiorów / zasobów archiwalnych MCK SOKÓŁ
 
Niezwykle ważną sprawą, dla zachowania i trwałości dziedzictwa kulturowego Małopolski jest dokumentacja wszelkich jego przejawów, szczególnie w zakresie kultury ludowej.  Działalność na tym polu prowadzi Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W chwili obecnej dysponuje imponującymi, często już unikatowymi materiałami źródłowymi dotyczącymi muzyki ludowej, tańca regionalnego, obrzędów i zwyczajów, tradycyjnego śpiewu, gawęd i opowiadań ludowych.
 
Nagrania dokumentalne audio i video realizowane były i są nie tylko podczas konkursów, przeglądów, czy festiwali, ale również w trakcie badań terenowych prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę MCK SOKÓŁ. Zbiory archiwalne gromadzą wyniki tych prac – nagrane, spisane i opracowane wywiady prowadzone z twórcami, muzykami ludowymi, osobami najstarszego pokolenia.
 
W ramach prowadzonej dokumentacji rejestrowane są także wywiady z zasłużonymi w różnych dziedzinach kultury ludowej działaczami regionalnymi. Równocześnie archiwizowane są kwestionariusze do badań o różnorodnej tematyce oraz prace dyplomowe studentów wszystkich czterech edycji prowadzonego przez MCK SOKÓŁ Studium Folklorystycznego. W zasobach znajdują się ponadto negatywy, diapozytywy oraz fotografie analogowe i cyfrowe dokumentujące sztukę ludową, sylwetki twórców, muzyków, śpiewaków, tancerzy ludowych, muzyk, grup obrzędowych, teatrów regionalnych oraz zespołów folklorystycznych z terenu całej Małopolski.
 
W statystycznym ujęciu archiwum instytucji gromadzi ok. tysiąca wywiadów terenowych (etnograficznych i etnomuzycznych), ok. 6 tys. zdjęć analogowych i ponad 110 tys. zdjęć cyfrowych. Kolekcja sukcesywnie digitalizowanych materiałów audio-video składa się z ok. 3300 godzin nagrań (ok. 900 dźwiękowych, ok. 2400 filmowych). Wybrane archiwalia to często jedyne zachowane egzemplarze ukazujące dany rodzaj twórczości lub osobę twórcy. Ten zarchiwizowany materiał o niezwykle cennym walorze edukacyjnym wykorzystywany jest nie tylko przez studentów różnych uczelni do swoich prac dyplomowych, ale przede wszystkim służy jako podstawa repertuarowa dla szeroko pojętego ruchu regionalnego oraz materiał źródłowy  w działalności edukacyjnej naszej instytucji.
 
Osobnym działem archiwum MCK SOKOŁ, niezwykle istotnym a dotychczas niezdigitalizowanym jest archiwum piśmienne w postaci wywiadów terenowych z zakresu kultury ludowej (min. obrzędowość, zwyczaje, taniec, muzyka), prace semestralne i dyplomowe studentów – słuchaczy czterech edycji studium folklorystycznego oraz prace licencjackie i magisterskie napisane przez osoby korzystające ze źródeł archiwum MCK SOKÓŁ. Cytowane zbiory piśmienne są jedynymi, pojedynczymi egzemplarzami pisanymi odręcznie lub w formie maszynopisu, niejednokrotnie z utleniającym się i zanikającym tuszem (ołówkiem) co może spowodować w niedługim czasie utratę wartościowych informacji źródłowym z zakresu kultury ludowej zebranych na przestrzeni 40 lat na terenie całego województwa Małopolskiego.
 
Priorytetowym działaniem w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa regionu jest obecnie digitalizacja cytowanych zbiorów. W archiwum MCK SOKÓŁ na zdigitalizowanie czeka tysiące fotografii, negatywów, wywiadów oraz innych materiałów.
 
 
Aktualizacja portalu etnoZAGRODA
 
etnoZAGRODA – interaktywną mapą regionów etnograficznych Małopolski to portal internetowy powstały w 2014 roku, umożliwiający szybki i powszechny dostęp do wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury ludowej wszystkich regionów etnograficznych województwa małopolskiego. Odwiedzający go użytkownicy mają możliwość zapoznania się min. z tradycyjnymi strojami, muzyką, tańcem jak i obrzędowości grup Górali, Lachów i Krakowiaków.
 
Nowatorski pomysł w formie platformy edukacyjnej i informacyjnej ułatwia szerokiemu gronu odbiorców dotarcie do usystematyzowanych i zgromadzonych w jednym miejscu wiadomości z zakresu szeroko pojętej kultury ludowej regionów etnograficznych Małopolski.
 
Poza szczególną wartością zgromadzonych treści, komentarzy specjalistów poszczególnych dziedzin folkloru, merytoryczną wartością strony, istotną rolę gwarantującą sukces w realizacji założonych celów (edukacyjna i informacyjna rola projektu ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci i młodzież) odgrywa przemyślana i dopracowana w każdym szczególe szata graficzna wychodząca naprzeciw oczekiwaniom współczesnego odbiorcy. W swej innowacyjnej formie jest swego rodzaju magnesem, przyciągającym i w dużej mierze decydującym o potrzebie i chęci korzystania z portalu. Uwzględniając realia dnia dzisiejszego, natłok i mnogość informacji zwłaszcza w sieci internetowej, takie podejście do problematyki edukacji, uwrażliwiania na piękno naszego najbliższego otoczenia w kontekście wartości dziedzictwa naszych przodków staje się wręcz koniecznym i szczególnie ważnym. W końcowym efekcie użytkownik w przyjemny, ciekawy, komfortowy sposób „wyposażony” zostanie w kompletny, wybrany zasób wiedzy.
 
Mapa pomaga w wyborze tego, co wartościowe i piękne a także promować najcenniejsze zjawiska kultury regionu.
 
etnoZAGRODA uzupełniana będzie zdigitalizowanymi materiałami ze zbiorów biblioteki i archiwum MCK SOKÓŁ oraz materiałami zebranymi w formie wywiadów terenowych realizowanych podczas Nowej Akcji Zbierania Folkloru oraz Naukowych Obozów Etnograficznych będących częścią projektu.
 
Efektem końcowym portalu będzie szeroka promocja niematerialnego dziedzictwa Małopolski, zarówno w kraju, jak też poza jego granicami.
 
 
 
Projekt sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 
Dodaj na Wykop Dodaj na Facebook Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Śledzika
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi
ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.