MCK SOKÓŁ TV

Festiwal IUBILAEI CANTUS | spot promocyjny

XXIV Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEI CANTUS - PRO PATRIA SEMPER

Odsłon440Zobacz więcej ...
IV Kongres Kultury Regionów

IV Kongres Kultury Regionów - zwiastun

Odsłon668Zobacz więcej ...
8. Festiwal KinoJazda 2018 - relacja

8. Festiwal KinoJazda 2018 - relacja

Odsłon437Zobacz więcej ...
Koncerty Wolności - relacja

9 września w pięciu miejscowościach Małopolski: Brzesku, Dobczycach, ...

Odsłon546Zobacz więcej ...
IV Zjazd Karpacki

IV ZJAZD KARPACKI w 80. rocznicę Święta Gór w Nowym Sączu - wydarzenie ...

Odsłon645Zobacz więcej ...

O NAS

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu jest samorządową instytucją kultury województwa małopolskiego, realizującą zadania z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, kształtowania kompetencji kulturowej oraz inspiracji aktywnych form uczestnictwa w kulturze.

 

    WHO WE ARE

 KIM JESTEŚMY                                                  

Stanowimy zespół ludzi, którym udało się przekształcić przeciętny, typowy dla połowy lat siedemdziesiątych ośrodek kultury w jedną z najbardziej znaczących, prężnie rozwijających się instytucji w południowej Polsce.
Podmiotem naszego zainteresowania jest kultura oparta na żywej relacji pomiędzy współczesnością a dziedzictwem przeszłości, kultura zrodzona z indywidualizmu regionalnego, poszanowania odrębności i tożsamości, a jednocześnie sprzyjająca integracji grup i narodów nowej cywilizacji europejskiej.
Kultura będąca odzwierciedleniem aktualnego stanu życia duchowego naszego kraju i zarazem wyznaczająca drogę jego dalszego rozwoju.

 

Stworzyliśmy instytucję pełniącą funkcje promocyjne, edukacyjne i inspiracyjne. Instytucję starającą się odpowiadać zarówno na potrzeby tzw. elit, jak i oczekiwania szerokiej publiczności.
Instytucję działającą na obszarze całej Małopolski - z równym zaangażowaniem realizującą swoją misję w sądeckiej siedzibie, jak i poprzez działania wspierające kulturotwórcze inicjatywy w najdalszych zakątkach regionu...

 Tak się zaczęło...                                                         

 

Jako instytucja regionalna (Wojewódzki Ośrodek Kultury dla województwa nowosądeckiego) powstaliśmy w 1975 roku w wyniku ówczesnej reformy administracyjnej państwa.
Centrum naszego zainteresowania stał się region - otoczony malowniczymi pejzażami, przepełniony bogactwem kultury żyjących tu kilkunastu grup etnograficznych i mniejszości narodowych.
Ozdobiony drewnianą architekturą kościołów i cerkiewek, naszpikowany przydrożnymi kapliczkami. Rozbrzmiewający dźwiękami ludowej muzyki i tańca, zadziwiający żywotnością dawnego obyczaju...
Każdego dnia na tym kawałku ziemi tysiące osób uprawia swoje małe poletko kultury, uczestnicząc w zajęciach zespołów regionalnych, teatralnych, grając w orkiestrach dętych, malując, rzeźbiąc...
W tym bogactwie twórczej energii regionu dostrzegliśmy szansę naszego rozwoju.
A jednocześnie sami zapragnęliśmy stać się dla niego szansą - szansą jego dalszego rozwoju...

                                       Wędrując po regionach Polski południowej...


  Nasze dziedzictwo...                                                    

               

Działania skierowane na ochronę i rozwój istniejących zasobów kulturowych regionu uznaliśmy za jedno z naszych podstawowych zadań. Ochronę - poprzez dokumentację zanikających reliktów przeszłości i opracowanie spójnego systemu programów edukacyjnych (dotyczących zarówno szeroko pojętej wiedzy o kulturze regionu, jak i podejmujących szczegółowe zagadnienia z zakresu doskonalenia warsztatowego jej twórców).
Jego dalszy rozwój - poprzez szeroką promocję dokonań artystycznych, głównie w formie przeglądów, festiwali, konkursów...
Promując osiągnięcia twórców współczesnej kultury ludowej, staliśmy się tym samym realizatorami szeregu imprez, stanowiących ważną pozycję wśród atrakcji oferowanych przez małopolską mapę kulturalno-turystyczną.

                                       Wędrując po regionach Polski południowej...

 

  Zapraszamy...                                                               

 • Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych o Lipnicką Gwiazdę (styczeń, Lipnica Murowana)
 • PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE - ogólnopolskie spotkania dziecięcych grup kolędniczych (luty, Podegrodzie)
 • Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki (marzec, Żabno)
 • Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową (marzec/kwiecień, Tarnów)
 • POSIADY TEATRALNE na Orawie (Jabłonka, marzec, kontynuacja Przepatrzowin Teatrów Regionalnych Małopolski, które odbywały się w Czarnym Dunajcu)
 • DRUZBACKA - konkurs muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych (maj, Podegrodzie)
 • KRAKOWSKI WIANEK - regionalny przegląd zespołów folklorystycznych, kapel ludowych i grup śpiewaczych (maj, Szczurowa)
 • BAJDUREK - Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży (czerwiec, Nowy Sącz)
 • ECHO TROMBITY - Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych (czerwiec, Nowy Sącz)
 • KRAKOWIACZEK - przegląd dziecięcych zespołów folklorystycznych regionu krakowskiego (czerwiec, Łoniowa)
 • Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych (czerwiec, Rabka Zdrój)
 • Międzywojewódzki Sejmik Teatrów Wiejskich (lipiec, Bukowina Tatrzańska)

                                       Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK, 2003-2004

 

ŚWIĘTO DZIECI GÓR                                                  

 

Wydarzeniem artystycznym, stanowiącym niezwykle barwną propozycję w sezonie letnim stało się od 1992 roku ŚWIĘTO DZIECI GÓR - festiwal realizowany przy współpracy z Polską Sekcją CIOFF, zawsze w ostatnim tygodniu lipca.
Uczestnicy spotkania, dziecięce zespoły regionalne z górskich regionów świata, tworzą podczas festiwalowego tygodnia polsko-zagraniczne pary kamrackie - razem mieszkają, koncertują, jeżdżą na wycieczki, palą ogniska, spędzają jeden dzień w rodzinnych domach swoich polskich partnerów. Dzięki tej bliskości odnajdują własny język komunikacji - znikają obawy przed „innością”, początkowa nieufność zamienia się w akceptację, a w konsekwencji - w przyjaźń rozwijającą się w dalszych kontaktach.
Ta oryginalna koncepcja programowa zyskała festiwalowi opinię nie tylko jednego z najciekawszych pod względem formalnym dziecięcych festiwali folklorystycznych świata, ale wyznaczyła mu szczególne miejsce w kształtowaniu postawy otwartości, tolerancji, poszanowania odmienności kulturowych i religijnych, stanowiących podstawę pokojowego współistnienia narodów.

                                       Święto Dzieci Gór, 2004

Festiwale muzyczne                                                  

 

Jak w każdym mieście, pozbawionym zawodowych instytucji artystycznych, realizacja wydarzeń muzycznych i teatralnych w Nowym Sączu opiera się głównie na różnego rodzaju formach importu. Nie posiadając przez wiele lat warunków lokalowo-technicznych, niezbędnych do prezentacji większych form artystycznych, realizowaliśmy koncerty i spektakle teatralne w oparciu o istniejące w mieście sale kameralne lub korzystając z gościnności sądeckich kościołów. Jednocześnie formą popularyzacji muzyki różnych epok, stylów i gatunków, stały się międzynarodowe festiwale muzyczne:

 • FUN & CLASSIC - Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego (luty/marzec - Nowy Sącz)
 • L'ARTE ORGANICA - Festiwal Muzyki Organowej (lipiec/sierpień - Nowy Sącz)
 • IUBILAEI CANTUS - festiwal jesienny (listopad, Nowy Sącz)
 • oraz - najstarszy wśród nich - Festiwal Sztuki Wokalnej im. Ady Sari (maj, Nowy Sącz)
                                       Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego FUN & CLASSIC


 Festiwal im. Ady Sari                                                  

Realizowany od 1985 roku Festiwal Sztuki Wokalnej im. Ady Sari to najbardziej znaczący spośród naszych festiwali muzycznych. Jego zasadniczym elementem jest międzynarodowy konkurs, stanowiący jeden z etapów kształtowania osobowości twórczych młodych adeptów wokalistyki i przygotowania ich do dalszej drogi artystycznej. W składzie jury konkursu zasiadają wybitni śpiewacy, wykładowcy uczelni muzycznych, organizatorzy festiwali i imprez muzycznych o podobnym charakterze.
Konkursowi towarzyszą koncerty symfoniczne i kameralne oraz spektakle teatrów muzycznych z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych artystów.
Festiwal Sztuki Wokalnej im. Ady Sari zyskał sobie w świecie muzycznym stałą, wysoką rangę, a sądeccy laureaci potwierdzają swoją klasę artystyczną, osiągając sukcesy w kolejnych konkursowych zmaganiach, występując na scenach renomowanych teatrów operowych...

                                       Festiwal Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

 

 Nasza siedziba                                                          

 

Przełomem w naszej działalności, stało się zakończenie remontu nowej siedziby - budynku sądeckiej sokolni.
W uzyskanej w 1993 roku, ponad stuletniej, niemal zrujnowanej budowli przez ponad dziesięć lat prowadzone były gruntowne prace, dostosowujące ją do pełnienia funkcji nowoczesnej, wszechstronnie działającej instytucji kultury.
Przejmując historyczny budynek, poczuliśmy się jednocześnie spadkobiercami i w pewnym sensie kontynuatorami sokolej tradycji. Daliśmy temu wyraz, realizując w 1994 roku unikalną w skali kraju wystawę obrazującą dzieje Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i rolę, jaką odegrało w historii polskiego narodu. Główne sale Sokoła otrzymały imiona prezesów i działaczy sądeckiego gniazda. W samej architekturze budynku także staraliśmy się zachować i podkreślić materialne ślady jego dumnej przeszłości.

                                       Wnętrza SOKOŁA: sala im. Lucjana Lipińskiego, sala im. Stanisława Flisa
                                       galeria, foyer I piętra, sala im. Romana Sichrawy Wieczory Małopolskie                                                

Wraz z oddaniem do użytku odremontowanego budynku Sokoła Nowy Sącz uzyskał nowocześnie wyposażoną salę widowiskową, która mogłaby stać się dumą znacznie większych ośrodków w kraju.
Oprócz prezentowanych tu różnego typu wydarzeń kulturalnych i projekcji filmowych, od jesieni 2004 roku stała się ona także miejscem WIECZORÓW MAŁOPOLSKICH - wydarzeń artystycznych realizowanych pod patronatem marszałka województwa małopolskiego i przy współpracy z małopolskim samorządem.
Oferta prezentowana w ramach WIECZORÓW obejmuje klasykę operową, spektakle teatru dramatycznego, koncerty muzyczne. Realizowane cyklicznie, wypełniły wieloletnią lukę w bezpośrednim kontakcie mieszkańców miasta i regionu z aktualnymi produkcjami zawodowych instytucji artystycznych.

                                       Dziadek do orzechów (Opera Śląska). Wieczory Małopolskie 2005


Nasze kino SOKÓŁ                                                                

Nowocześnie wyposażone cztery sale kinowe są miejscem prezentacji nie tylko bieżącej produkcji kinematografii światowej, ale także upowszechniania kultury filmowej w ramach cykli tematycznych, festiwali, przeglądów kina niezależnego, propozycji Dyskusyjnego Klubu Filmowego, Młodzieżowej Akademii Filmowej, cyklu edukacyjnego Kino Szkoła oraz Akademii Przedszkolaka Filminek. W 2004 roku nasze kina dołączyły do sieci kin europejskich realizujących program Europa Cinemas oraz do polskiej Sieci Kin Studyjnych. Przez wiele lat ciekawym autorskim projektem był festiwal filmowy Ludzie Kina, ukazujący wybitne postacie polskiej kinematografii. Bohaterami tego przedsięwzięcia byli znani reżyserzy, znakomici aktorzy, twórcy muzyki filmowej. Podczas kilkudniowych prezentacji, seansom filmowym towarzyszyły spotkania, dyskusje, wystawy.
Najmłodszym naszym „dzieckiem” jest Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KinoJazda, organizowany z myślą o młodych widzach. Chcemy im prezentować wyjątkowe filmy wybrane ze względu na niebanalne i mądre historie, które te dzieła przedstawiają. Są to obrazy nagradzane na międzynarodowych festiwalach filmowych. Projekcjom towarzyszą warsztaty filmowe i plastyczne, spotkania z reżyserami, operatorami kamer i producentami. Głównym celem festiwalu  jest popularyzacja sztuki filmowej wśród młodych widzów oraz poszerzanie - za jej pośrednictwem - ich wiedzy o świecie...

                                       Kontrabasista - monodram Jerzego Stuhra. LUDZIE KINA, 2005


 Galeria SOKÓŁ                                                        

W odnowionym i rozbudowanym obiekcie znalazło się także miejsce na przestrzeń wystawienniczą. Galeria Sokół rozpoczęła działalność jesienią 2004 roku. Jest salonem otwartym zarówno dla uznanych artystów z wieloletnim bagażem twórczych doświadczeń, jak i tych, którzy dopiero poszukują swojego miejsca w świecie sztuki. Prezentuje różne dyscypliny artystyczne, jest także miejscem wystaw tematycznych, okazjonalnych, wystaw o charakterze dokumentalno-historycznym. Jej głównym zadaniem jest promowanie zjawisk artystycznych ciekawych, oryginalnych, pojawiających się zarówno w kręgach sztuk wizualnych, jak i na obrzeżach teatru, filmu, czy muzyki... W naszej galerii gościliśmy m.in. fotografie Leszka Mądzika, Marcina Kydryńskiego i malarstwo ŻEL-ART Jana Kantego Pawluśkiewicza, obrazy wielu znakomitych artystów polskich i zagranicznych...

                                      Wystawa fotografii Leszka Mądzika w Galerii SOKÓŁ, listopad 2004

 

 Galeria  Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ                       

 

 Rok 2010 otworzył nowy rozdział w historii MCK SOKÓŁ. Z dniem 31 grudnia 2009 r., decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego dokonało się połączenie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ z Małopolskim Biurem Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu, które stało się oddziałem SOKOŁA. W grudniu 2010 roku, po trwającej dwa lata budowie, MCK SOKÓŁ oddało do użytku nowy obiekt, w którym znalazła swoje miejsce Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ. Budynek został usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie MCK SOKÓŁ i stanowi połączone szklanym łącznikiem skrzydło starej siedziby. Jest to obiekt czterokondygnacyjny (w tym jedna - podziemna), w którym mieszczą się dwie sale ekspozycyjne (sala im. Władysława Hasiora – I piętro i sala wystawiennicza II piętra) o łącznej powierzchni ok. 400 m², sala audytoryjna na 227 miejsc, sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze magazynowe.
9 grudnia 2010 r. Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ zainaugurowała swoją działalność projektem „Władysław Hasior – powrót” – retrospektywną wystawą twórczości jednego z najwybitniejszych twórców II połowy XX wieku, który urodził się i spędził młodość w Nowym Sączu.
Galeria BWA SOKÓŁ prezentuje sztukę różnych mediów (malarstwo, rzeźbę, grafikę, fotografię, wideo, instalacje intermedialne, architekturę, szkło, performance, design) odnoszącą się przede wszystkim do współczesnej rzeczywistości. Jest miejscem wystaw, zarówno znanych i wybitnych artystów, jak również debiutów oraz promocji młodych twórców, a także zdarzeń artystycznych i edukacyjnych.

MCK SOKÓŁ - połączenie tradycyjnej architektury z nowoczesnością... Instytut EUROPA KARPAT                                           

 

W 2003 roku w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ zainicjował działalność Instytut Europa Karpat. Stawia on sobie za cel przygotowanie międzynarodowych programów z zakresu promocji dziedzictwa kulturowego, społecznego i przyrodniczego Małopolski w kontekście kulturowym Karpat. Poprzez cykliczne realizacje międzynarodowych konferencji, sympozjów i spotkań ("Nasze wiano dla Europy", "Karpaty Biedne lecz bogate", "Biesiady Karpackie") nawiązuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej realizacji projektów wspomagających rozwój społeczno-gospodarczy regionów karpackich. Instytut jako oddział MCK SOKÓŁ jest organizatorem Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki - Małopolska Karpaty OFFer (połowa sierpnia)...

                                       Dziedzictwo kulturowe państw karpackich to jeden z najważniejszych
                                       elementów ich dalszego rozwoju ekonomicznego i społecznego...


Nasi partnerzy                                                          

Nasz zespół stanowi grupa około siedemdziesięciu osób. Od kilkudziesięciu lat pracujemy pod przewodnictwem dyrektora Antoniego Malczaka - pomysłodawcy i animatora szeregu przedsięwzięć artystycznych, inicjatora przebudowy sokolni. Współpracujemy stale z grupą naukowców i specjalistów z zakresu kultury ludowej, wspierającą nasze działania dotyczące ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego (Mirosława Bobrowska - etnochoreograf, Aleksandra Bogucka - etnomuzykolog, Janina Kalicińska - etnochoreograf), Krystyna Kwaśniewicz - etnograf). Niepowtarzalny charakter naszym festiwalom nadają: prof. Helena Łazarska (dyrektor artystyczny Festiwalu im. Ady Sari), Józef Broda (spiritus movens Święta Dzieci Gór) i Waldemar Malicki (Fun & Classic). Cenną podporą naszej działalności jest niezwykła sądecka publiczność, media, stowarzyszenia społeczno-kulturalne, twórcy i animatorzy życia kulturalnego w naszym regionie Dziękujemy...

                                       Dyrektor MCK SOKÓŁ, Antoni Malczak i nasi partnerzy międzynarodowych
                                       festiwali: prof. Helena Łazarska, Józef Broda, Waldemar Malicki


Dodaj na Wykop Dodaj na Facebook Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Śledzika
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi
ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.